مؤسسه تحصیلات عالی شفاء

پوهنځی ستوماتولوژي

پوهنځی ستوماتولوژي

:محصلان

محصلین پوهنتون شفاء ازطریق امتحان کانکوربه اساس شایستگی ولیاقت شامل میشوند. ترکیب محصلین اعم از طبقه ذکور واناث میباشد.تعداد مجموعی محصلان پوهنتون شفاء

معرفی مختصر پوهنځی طب ستوماتولوژی پوهنتون شفاء

درکشورعزیزما افغانستان آن عده هموطنان عزیزما که در مناطق روستایی ودور ازشهر زندگی میکنند ازخدمات صحی مناسب ازجمله امراض جوف دهن ودندان به صورت علمی ومسلکی آن برخوردار نیستند وتا اکنون به صورت تجربوی وتوسط افراد غیر مسلکی مورد مداوا قرار میگیرند که عملیه های انجام شده باعث ضرر به صحت مردم شده وازجانب دیگر باعث انتقال امراض وایرسی وانتانی دربین مردم میشود.

ازجانب دیگردرشهرهای کشورعزیزما تعداد از تکنسین ها وپروتیزین ها بعد ازدو سال دوره تحصیلی به خدمات صحی در بخش ستوماتولوژی میپردازند که ازدانش وتجارب کافی برخوردار نیستند تا خدمات استندرد ومعیاری را به هموطنان ما انجام دهند

با توجه به اینکه در بخش امراض ستوماتولوژی تابه حال صرف یک پوهنځی طب ستوماتولوژی درچوکات طب کابل در سطح کشور در آموزش دوکتوران جوان در حال فعالیت بوده که فارغین آن پوهنځی برای انجام خدمات صحی دربخش امراض ستوما تولوژی به سطح کشور کافی نیست .لذا پوهنتون شفاء همزمان باداشتن دو پوهنځی حقوق وعلوم سیاسی وطب ستوماتولوژی عملا در سال ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ با نمبر جواز۱۰۲ ومکتوب رسمی وزارت محترم تحصیلات عالی کشورتوسط دوکتور میرویس علمی تاسیس گردید .که بعدا پوهنځی فارمسی نیز رسمآ ایجاد وبه فعالیت آغاز نمود

تشکیل پوهنځی طب ستوماتولوژی پوهنتون شفاء

ریس پوهنځی

مدیر تدریسی

مامور تدریسی

آمرین دیپارتمنت ها

اعضای کدری

دیپارتمنت های پوهنځی طب ستوماتولوژی پوهنتون شفاء

 

پوهنځی طب ستوماتولوژی مطابق کوریکولم دارای دیپارتمنت های ذیل میباشد.

دیپارتمنت فزیک وبیوفزیک

دیپارتمنت کیمیا

دیپارتمنت بیولوژی وجنتیک

دیپارتمنت اناتومی

دیپارتمنت لسان خارجی انگلیسی

دیپارتمنت هستولوژی

دیپارتمنت ثقافت اسلامی

دیپارتمنت بیوشیمی

دیپارتمنت فزیولوژی

دیپارتمنت داخله عمومی

دیپارتمنت جراحی عمومی

دیپارتمنت نسایی ولادی

دیپارتمنت گوش گلو بینی

دیپارتمنت جلدی

دیپارتمنت پتالوژی

دیپارتمنت فارمکولوژی

دیپارتمنت یورولوژی

دیپارتمنت رادیولوژی

دیپارتمنت عقلی وعصبی

دیپارتمنت مایکروبیولوژی

دیپارتمنت داخله ستوماتولوژی

دیپارتمنت جراحی وجه فک

دیپارتمنت وقایه وصحت عامه

دیپارتمنت طب عدلی واخلاق طبابت

دیپارتمنت ارتوپیدی ستوماتولوژی

دیپارتمنت اطفال ستوماتولوژی

دیپارتمنت انستیزی

دیپارتمنت پریودونتولوژی

دیپارتمنت ارتوپیدی وتروماتولوژی

ماموریت پوهنځی طب ستوماتولوژی پوهنتون شفاء

تربیت نیروی متعهد ومتخصص در زمینه صحت امراض ستوماتولوژی وبسترسازی جهت تحقیقات علمی وعرضه خدمات صحی متناسب باستندرد های جهانی به منظور کمک به سلامت دهن ودندان افراد جامعه ونیازمندی های صحی کشور.

دیدگاه پوهنځی طب ستوماتولوژی پوهنتون شفاء

پوهنځی طب ستوماتولوژی پوهنتون شفاء میخواهد در تدریس علم ودانش ؛ ارتقاء صحت امراض دهن ودندان وعرضه خدمات صحی معیاری با تربیت نیروی متعهد ومتخصص درسطح کشورپیشگام باشد.

اهداف پوهنځی طب ستوماتولوژی پوهنتون شفاء

تداوی ؛ کنترول ؛ وکمک به مریضان ستوماتولوژی

عرضه خدمات صحی بشکل ستندرد به مریضان ستوماتولوژی

استفاده اعظمی از دوکتوران فنی مسلکی در شفاخانه ها

بلند بردن سطح دانش علمی جامعه درمورد امراض جوف دهن و دندان

حاکمیت قانون طبی درافغانستان وترویج دانش طبی درجامعه

جلوگیری ازفساد اداری وفساد اخلاقی درچوکات طبی

دفاع مشروع ازحقوق مریضان ؛ پایوازان ؛ ودوکتوران

تطبیق سیستم اعتبار دهی وتضمین کیفیت درتمام امورات پوهنځی

:کتاب خانه

پوهنتون شفاء دارای کتاب خانه مجهز ویک فضای مناسب که گنجایش دها محصل وهزارها نوع کتاب های مختلف طبی ؛ کلتوری ؛ ادبی ؛ سیاسی ؛ واجتماعی موجود بوده وهر روزه از ساعت ۶ صبح الی   ۷شام در خدمت محصلین بوده وهمچنان کتابخانه دارای انترنت ودیگر وسایل ضروری مجهز میباشد.

:لابرتوار

پوهنتون شفاء دارای پنج لابرتوارکارعملی (کیمیا ؛ هستولوژی ؛ فزیک؛ اناتومی ؛ فزیولوژی) وکلنیک ستوماتولوژی مجهز با مدرن ترین وسایل روز بخاطرکار عملی محصلین عزیزوباداشتن استادان ودوکتوران مجرب برای مریضان سراپا درخدمت هموطنان گرامی میباشد.