مؤسسه تحصیلات عالی شفاء

:معرفی رئیس مؤسسه تحصیلات عالی شفاء

:معرفی رئیس مؤسسه تحصیلات عالی شفاء

محترم داکتر میرویس علمی باشنده ولایت میدان وردک، ولسوالی سید آباد، قریه چهاردهی و در یک خانواده متدین، علم پرور، و روشنفکر در خانه الف خان در سال ۱۳۵۷ دیده به جهان ګشود. از شروع سپاره الفبی درمسجد قریه ګرفته، مکتب ابتدائیه را در مکتب قریه خود به پایان رسانیده، دوره متوسطه و لیسه را در مکتب خالد بن ولید (تکیی) با موقف اول نمره به پایه اکمال رسانیده است.

در سال ۱۳۷۹ ه ش، از طریق امتحان کانکور به پوهنتون طبی و پوهنځی طب معالجوی کابل کامیاب ګردیده است. در سال ۱۳۸۷بعد از امتحان تخصص در بخش جراحی یورولوژی شامل و درسال ۱۳۹۲ لباس مقدس تخصص پوشانید و بحیث جراح متخصص به مردم کشور کمر خدمت بست، روز و شب در شفاخانه های خصوصی و دولتی مصدر خدمت همشهریان عزیز قرار ګرفت. بنا بر احساس اسلامی، علم دوستی و بحیث خدمتګار واقعی و به پاس حق اداء کردن حصه خود از طریق خدمت به کشور در سال ۱۳۹۰ هـ ش، سنګ تهداب انستیتیوت صحی کمپلکس را ګذاشت. همچنان به صدها برادران و خواهران را در بخش طب در دیپارتمنت های جداګانه تربیه کردند که فعلآ در مراکز مختلف صحی کشور مصروف خدمت به همشهریان عزیز میباشد.

داکتر میرویس علمی با انجام خدمات فوق اکتفا نکرد و خواست تا در حصه خدمت به ملت و کشور عزیز بیشتر حصه بګیرد ازین بابت در سال ۱۳۹۳ هـ ش، سنګ تهداب یک نهاد بزرګ آموزشی بنام مؤسسه تحصیلات عالی شفاء را نهاند که فعلآ صدها، و هزاران محصل مصروف آموختن در آین نهاد میباشد و همچنین به ده ها کادر علمی زمینه کار کردن را فراهم ساخت.

لایحه وظایف ریاست

 1. نماینده گی از مؤسسه در برابر سایر نهاد ها
 2. ریاست از جلسات شورای علمی
 3. نظارت و کنترول از تطبیق مواد مندرج اساسنامه، مقررات، لوایح و فیصله های هیئت امنأ
 4.  جلوگیری ازقانون شکنی ها، اعمال مغایراخلاق وآداب اجتماعی درمؤسسه.
 5.  اجرا آت لازم در باره تقرر، ترفیع، انفکاک و تقاعد منسوبان مؤسسه
 6.  تامین نظم و انضباط در مؤسسه به منظور ایجاد فضای سالم کار، تدریس و تحقیق
 7. رهبری و نظارت از امور مالی، حسابی اداری و خدماتی مؤسسه
 8.  انکشاف تدابیر لازم به منظور بهبود وضع تدریسی، تحقیقی، اداری و خدماتی مؤسسه
 9. مراقبت ازاجرای پلانهاوپروگرامهای درسی، علمی، فرهنگی وخدمات اجتماعی طبق احکام قانون ، لوایح وطرزالعمل ها.
 10.  تلاش پیگیر واقدام موثر برای ایجاد روابط و مناسبات علمی و اکادمیک با نهاد های همتا در داخل و خارج کشور.
 11.  جلب و جذب پروژه های تحقیقی
 12. اجراات لازم در مورد استفاده معقول و مشروع از دارایی های مؤسسه وبه اینوسیله ایجاد ظرفیت ها و منابع تولید عایداتی برای مؤسسه.
 13.  تامین هم آهنگی وتشریک مساعی میان پوهنحُی ها، دیپارتمنت ها وشعبات مؤسسه .
 14.  گزارش از اجراات خویش به هیئت امنأ و وزارت تحصیلات عالی
 15.  سایر وظایفی که اساسنامه، اسناد تقنینی، و هیئت امنأ به او می سپارد.