مؤسسه تحصیلات عالی شفاء

پراسپکتر

پراسپکتر

پراسپکتر مؤسسه تحصیلات عالی شفاء تمامی پوهنځی ها، بخش ها، دست آوردها و سایر امکانات موجود مؤسسه تحصیلات عالی شفاء را در یک فایل تصویری به نمایش ګذاشته است.


دانلود pdf