معرفی پوهنتون شفاء

فارغان

کتابخانه

رسانه های اجتماعی

درباره مؤسسه

معرفی مؤسسه تحصیلات عالی شفاء:

مؤسسه تحصیلات عالی شفاء در عرصه نظام علم و دانش یک نام قبول شده، مشهور و انتخاب شده میباشد که با کمال افتخار به خاطر خدمت به قشر جوان مصدر خدمت میباشد. اینکه راز ترقی و پیشرفت یک کشور را علم ودانش تشکیل میدهد و بر اساس ماده ۴۶ قانون اساسی کشور وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان به نهاد های خصوصی تحصیلات عالی در کشور اجازه وحق فعالیت داده است بنا برهمین اجازه و حق مؤسسه تحصیلات عالی شفاء در بخش های ګوناګون مطابق با ستندرد و معیارهای ملی و جهانی کادرهای مسلکی و علمی را تربیت نموده، با توجه به تمامی ارزشهای اسلامی، ملی، فرهنګی و تاریخی اموزش های معیاری را تقدیم مینمایند. پیشرفت فکری استعداد ها و مهارت های عملی با همکاری تکنالوژی معاصر، دانش مطابق با مفکوره کشور دوستانه و به سطح ملی و … یکی از اهداف عمده مؤسسه تحصیلات عالی شفاء میباشد.

:رویداد های جدید

رویداد ها

۱۳۹۹/۰۷/۲۱ ۲۳:۳۴:بعد از ظهر
امتحان
پلان و استراتژی
چشم انداز
ماموریتماموریت

مؤسسه تحصیلات عالی شفاء در عرصه نظام علم و دانش یک نام قبول شده، مشهور و انتخاب شده میباشد که با کمال افتخار به خاطر خدمت به قشر جوان مصدر خدمت میباشد. اینکه راز ترقی و پیشرفت یک کشور را علم ودانش تشکیل میدهد و بر اساس ماده ۴۶ قانون اساسی کشور وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان به نهاد های خصوصی تحصیلات عالی در کشور اجازه وحق فعالیت داده است بنا برهمین اجازه و حق مؤسسه تحصیلات عالی شفاء در بخش های ګوناګون مطابق با ستندرد و معیارهای ملی و جهانی کادرهای مسلکی و علمی را تربیت نموده، با توجه به تمامی ارزشهای اسلامی، ملی، فرهنګی و تاریخی اموزش های معیاری را تقدیم مینمایند. پیشرفت فکری استعداد ها و مهارت های عملی با همکاری تکنالوژی معاصر، دانش مطابق با مفکوره کشور دوستانه و به سطح ملی و … یکی از اهداف عمده مؤسسه تحصیلات عالی شفاء میباشد