مؤسسه تحصیلات عالی شفاء

آمریت منابع بشری

آمریت منابع بشری

1- مدیرت استخدام

2- مدیریت ارتقای ظرفیت

3- مدیریت ارزیابی اجراآت و سوانح

4- مدیریت حاضری

آمریت منابع بشری درتشکیل خویش دارای چهار مدیریت (مدیریت عمومی استخدام ، مدیریت عمومی ارتقأ ظرفیت وانکشاف اداری ومدیریت عمومی ارزیابی اجراات وسوانح کارکنان و مدیریت

حاضری) میباشد .

مدیریت عمومی استخدام :

پروسه استخدام مؤسسه تحصیلات عالی شفاء از اعلان بست شروع که بعداً اسناد نامزدان چک شده و اشخاص واجد شرایط شارت لیست میگردند، سپس به امتحان تحریری و بعداً امتحان تقریری اخذ میگردد.

هرگاه شخص واجد شرایط به بست اعلان شده مؤفق گردد به مدت دو هفته وظیفه خویش را به شکل امتحانی اشغال میکند که بعداً نظر به اجراآت شان به مدت یک سال قرار داد وظیفوی صورت میگرد.

مدیریت عمومی ارتقأ ظرفیت:

ارتقای ظرفیت یکی از مهمترین بخش یک اداره میباشد که میتوان کارمندان یک اداره را در بخش های مربوطه شان آموزش داده تا بتوانند در وظایف شان فایق آیند.

البته آموزش کارمندان در دو مرحله عمومی صورت میگرد:

1-  قبل از اشغال وظیفه که مدت آن بسیار کم میباشد.

2-  در جریان وظیفه که مدت آن نسبتاً بیشتر میباشد.

قابل یادآوری است که آموزش کارمندان از پروسه توزیع فورم نیازسنجی آغاز میگردد که هر کارمند میتواند آموزش مورد نیاز خویش پیشنهاد کند، که بعداً توسط گروه نیازسنجی به آموز بسیار مهم حق اولیت داده و پروگرام آموزشی را دایر میکنند.

مدیریت عمومی ارزیابی اجراات:

ارزیابی کارمندان به طور عموم در دو مرحله صورت میگرد:

1- ربعوار

2- سالانه

البته ارزیابی طبق پلان و لایحه وظایف کارمندان صورت میگرد که اولاً فورم ارزیابی به همه کارمندان توزیع شده و سپس توسط شخص خود کارمند و آمر مافوقش و در نهایت توسط شخص رئیس مؤسسه نمره داده میشود.

بعد از ختم پروسه ارزیابی یک کارمند در چهار موقف قرار میگرد؛ اول اعطای تقدیرنامه با ازدیاد معاش، دوم ازدیاد معاش، سوم معرفی به آموزش و چهارم منفک وظیفه

مدیریت حاضری :

ترتیب دفتر حاضری یومیه به طورماهوار، درج ومعامله تصادیق رخصتی ها ، رقعه مریضی، کنترول وبررسی ازدفترحاضری کارمندان وکارکنان.

مدیریت حاضری راپور حاضری را به صورت یومیه ترتیب و در آخر ماه به آمریت مالی غرض تآدیه معاشات ارسال میدارد.