د کتابتون آمریت

عکس صفحه

شفا د لوړو زده کړو موسسې کرکټ لوبډله په ۱۳۹۴ کال جوړه، چې په همدغه

نوی خبرونه