مؤسسه تحصیلات عالی شفاء

د تحصیلي مزد

د تحصیلي مزد

لومړۍ ماده:

دا اصول د شفاء لوړو زده کړو موسسې د اساسنامې (۷۵) مادې د حکم په اساس وضع شوي دي.

دویمه ماده:

په دې طرزالعمل کې تحصیلي مزد هغه معینې پیسي دي، چې د زده کړه یزو خدماتو په مقابل کې د محصل له خوا ورکول کېږي.

درېیمه ماده:

په دې طرزالعمل کې د مزد اجزاء په لاندې ډول دي:

 1. د نوم لیکنې مزد: هغه مشخصې پیسې دي، چې د آزموینې د ګډون په نوم لیکنه کې د هر کاندید له خوا د شفاء لوړو زده کړو موسسې ته ورکول کېږي.
 2. حق الشمول: هغه مشخصي پیسي دي، چې د نوي محصل(جدیدالشمول) له خوا پوهنځي ته د نوم لیکنې، ورپېژندنې، کتابتون او نورو پروګرامونو څخه د ګټې اخیستنې په خاطر ورکول کېږي.
 3. تحصیلي مزد هغه پیسې دي، چې د هر محصل له خوا (د میاشتې یا سمستروار) د نظري او عملي درس لپاره ورکول کېږي.
 4. آزموینې هم په میاشتني تحصیلي مزد کې شاملې دي.

څلورمه ماده:

د تحصیلي مزد د اندازې ټاکلو څرنګوالی:

 1. د مزد اندازه په درېیمه ماده کې مندرج د شفاء لوړو زده کړو موسسې عالي شورا له خوا د محصل اقتصادي وضعیت او د شفاء لوړو زده کړو موسسې مالي امکاناتو ته په کتو او د لوړو زده کړو وزارت د موافقې په اساس ټاکل کېږي.
 2. د شفاء لوړو زده کړو موسسه کولای شي، په درېیمه ماده کې مندرج مزد د محصلینو او شفاء موسسې مالي او اقتصادي شرایطو ته په کتو کم یا زیات کړي. دا بدلون یوازې په هغه محصلینو باندې تطبیق کېږي، چې وروسته ددې بدلون له منظوري او تایید څخه راځي.
 3. په تحصیلي مزد کې تخفیف د شفاء لوړو زده کړو موسسې د اساسنامې (۲۷) مادې د حکم سره سم عملي کېږي.

پنځمه ماده:

د مزد عواید، د یو چمتو شوي فورم مطابق د شفاء لوړو زده کړو موسسې ته د مالي دفتر له خوا تحویلېږي.

شپږمه ماده:

د تحصیلي مزد د ورکولو څرنګوالی:

 1. د هر ډول مزد لپاره یو ځانګړی فورم د شفاء لوړو زده کړو موسسې د مالي څانګې له خوا د بانکي حساب د تحویل په منظور ترتیبېږي.
 2. د حق الشمول مزد باید د درسونو تر پیل یوه اونۍ مخکې بانک ته تحویل شي او د تحویل سند د شفاء موسسې مالي څانګې ته وسپارل شي.
 3. تحصیلي مزد حداکثر د میاشتې تر لومړیو لسو ورځو پورې بانک ته تحویل شي او د رسېدنې سند باید د شفاء موسسې مالي څانګې ته وسپارل شي.
 4. هر کله چې محصل خپل تحصیلي مزد د (۳) بند مندرج وخت کې تصفیه نه کړي، د لاندې جدول سره سم مکلف دی، چې جریمه هم ورکړي:

              

د ورکونې وخت د جریمې اندازه
د راتلوونکې میاشتې په بهیر کې  د میاشتنی تحصیلي مزد۱۰٪ سلنه
د درېیمې میاشتې په بهیر کې د میاشتنی تحصیلي مزد۲۰٪ سلنه
له درېیمې میاشتې وروسته میاشتو کې په مخکنیو میاشتو  سربېره ۱۰٪ سلنه نور
   

    

اووه ماده:

د مزد ردېدل:

 1. د نوم لیکنې او حق الشمول مزد په هېڅ ډول نه ردېږي.
 2. تحصیلي مزد د جاري میاشتې له درېیمې اونۍ وروسته نه ردېږي.
 3. که محصل په خپله خوښه ځان منفک کړي یا د شفاء لوړو زده کړو موسسې د اصولو له مخې منفک وګڼل شي، په دې حالت کې د انفکاک د وخت سره متناسب او لاندې جدول سره سم ردېږي:
د منفکۍ وخت د رد وړ فیصدي
د سمستر په پیل کې ۱۰۰٪ سلنه
د سمستر په لومړۍ اونۍ کې ۷۵٪ سلنه
د سمستر په دویمه اونۍ کې ۵۰٪ سلنه
د سمستر په څلورمه اونۍ کې ۲۵٪ سلنه
له دې وروسته ۰٪ سلنه

 

اتمه ماده:

د جریمې او رد شوو پیسو تحویل د فورمو له مخې د شفاء موسسې د مالي څانګې له خوا دبانک له لارې ترسره کېږي.

نهمه ماده:

دا طرزالعمل د لوړو زده کړو وزارت له موافقې او د شفاء لوړو زده کړو موسسې د مشر له منظورۍ وروسته نافذ دی.