مؤسسه تحصیلات عالی شفاء

آمریت تهیه و تدارکات

آمریت تهیه و تدارکات

آمریت تهیه و تدارکات مؤسسه تحصیلات عالی شفاء:

آمریت تهیه و تدارکات توسط معاونیت اداری این مؤسسه به پیش میرود که با رشد، توسعه و افزایش سریع امور اجرایوی این اداره تشکیل یافته است.

هدف این آمریت نظارت و هماهنگ ساختن امور تهیه، تدارکات و خدمات در مطابقت با قانون و طرزالعمل های تهیه و تدارکات به منظور دستیابی به اهداف پروگرام ها و عرضه خدمات بهتر در مؤسسه تحصیلات عالی شفاء میباشد.

آمریت تهیه و تدارکات مؤسسه تحصیلات عالی شفاء در دو بخش عمده فعالیت میکند: