کتابخانه

آمریت کتابخانه:

طوریکه قبلآ در ګفته های خود یاد آور شدیم مؤسسه تحصیلات عالی شفاء در تشکیل خود آمریت بنام کتابخانه دارد تا در بخش غنامندی کتابخانه، تجهیز بخش انترنت، سامان آلات و دیګر امور مربوط به آمریت کتابخانه را ترتیب و به پیش ببرد. همداشان در مؤسسه تحصیلات عالی شفاء دارای یک کتابخانه با سالون مطالعوی بزرګ در خدمت محصلین خویش دارد که هزاران جلد کتب درسی و مجله ها مانند: کتب اسلامی، اجتماعی، سیاسی، فرهنګی، ادبی و بخصوص بخش طب در آن قرار دارد که استادان و محصلین ګرانقدر از ساعت شش صبح تا ۷ شام از آن بهره برده میتوانند. قابل یاد اوریست که کتابخانه متذکره دارای انترنت کلب و دیګر سهولت ها نیز میباشد.