درباره موسسه

معرفی مؤسسه تحصیلات عالی شفاء:
مؤسسه تحصیلات عالی شفاء در عرصه نظام علم و دانش یک نام قبول شده، مشهور و انتخاب شده میباشد که با کمال افتخار به خاطر خدمت به قشر جوان مصدر خدمت میباشد. اینکه راز ترقی و پیشرفت یک کشور را علم ودانش تشکیل میدهد و بر اساس ماده ۴۶ قانون اساسی کشور وزارت تحصیلات عالی جمهوری اسلامی افغانستان به نهاد های خصوصی تحصیلات عالی در کشور اجازه وحق فعالیت داده است بنا برهمین اجازه و حق مؤسسه تحصیلات عالی شفاء در بخش های ګوناګون مطابق با ستندرد و معیارهای ملی و جهانی کادرهای مسلکی و علمی را تربیت نموده، با توجه به تمامی ارزشهای اسلامی، ملی، فرهنګی و تاریخی اموزش های معیاری را تقدیم مینمایند. پیشرفت فکری استعداد ها و مهارت های عملی با همکاری تکنالوژی معاصر، دانش مطابق با مفکوره کشور دوستانه و به سطح ملی و … یکی از اهداف عمده مؤسسه تحصیلات عالی شفاء میباشد.

مؤسسه تحصیلات عالی شفاء در حال حاضر سه پوهنځی یا بخش تدریسي دارد که عبارت اند از:

1) پوهنځی ستوماتولوژی
2) پوهنځی فارمسۍ
3) پوهنځی حقوق و علوم سیاسی

همچنین مؤسسه تحصیلات عالی شفاء دارای شفاخانه تدریسی مجهز ۲۴ ساعته، دواخانه مجهز ۲۴ ساعته، لابراتوارهای مجهز، کتابخانه، کامپیوټر لب و … دارد که بطور رایګان در خدمت محصلین عزیز قرار دارد.

تاریخچه مؤسسه تحصیلات عالی شفاء:
بر مبنای حکم ماده ۴۶ قانون اساسی افغانستان و مقرره اساس و توسعه نهادهای خصوصی اموزشی، شماره ۱۸ مصوبه ۲۵/۷/۱۳۹۰ شورای وزیران و با دست یافتن به تحصیلات با کیفیت که محور اصلی پلان ستراتیژیک ملی وزارت تحصیلات عالی میباشد، همچنین به خاطر خدمت به مردم جنګ دیده و بیسواد و همچنان به پاس آبادی، پیشرفت و ارامی کشور عزیز ما افغانستان محترم داکتر میرویس علمی و اشخاص متعهد به خاک، کشور و ملت ما در ۲۰/۱۲/۱۳۹۳ سنګ تهداب مؤسسه تحصیلات عالی شفاء ګذاشته شد.

اهداف مؤسسه تحصیلات عالی:
مؤسسه تحصیلات عالی شفاء اهداف ذیل را به طور اولویت های خود به شما معرفی میدارد:
1) به درست آوردن رضا خداوند متعال و ازین طریق خدمت کردن به دین مقدس اسلام و ملت مسلمان افغانستان.
2) تربیه کادر های ملی در روشنی معیار های ستندرد جهانی.
3) تربیه و توسعه فکری و پیشرفت مهارت های عملی محصلین.
4) تقدیم کردن پروګرام های منتخب با توجه به ارزش های ملی، اسلامی و تاریخی
5) تربیه جوانان هدفمند، متعهد و وفادار به کشور در بخش های جداګانه.
6) حمایت و تشویق در تمام فعالیت های ( تحقیقی، دانشی، ترجمه، نویسندګی، چاپ و نشر کتاب، بلند بردن ظرفیت های علمی و مسلکی).
7) انتقال تکنالوژی، توسعه اقتصاد، زنده نګهداشتن فرهنګ افغانی و احیاء دوباره.
8) ګشترش مناسبات علمی و اکادمیک از طرق تجارب و نهاد های علمی داخلی و خارجی.